Privacyverklaring

Exploitanten van websites nemen de bescherming van persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Doorgaans is onze website te gebruiken zonder invoer van persoonsgegevens. Voor zover op onze website persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, vindt dit voor zover mogelijk steeds plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen erop dat zich bij gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsproblemen kunnen voordoen. Honderd procent bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming is:

HEIN, LEHMANN GmbH
Alte Untergath 40
47805 Krefeld
info@heinlehmann.com

 

Wettelijke basis voor de verwerking

Voor zover wij voor processen van de verwerking van persoonsgegevens uw toestemming krijgen, is de wettelijke basis daarvoor art. 6 par. 1 sub a) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het vervullen van een overeenkomst waarin u een der partijen bent, is de wettelijke basis art. 6 par. 1 sub b) van de AVG. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het vervullen van wettelijke verplichtingen door HEIN, LEHMANN GmbH, is de wettelijke basis art. 6 par. 1 sub c) van de AVG.

Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor het waarborgen van een rechtmatige belangen van HEIN, LEHMANN GmbH, dan is de wettelijke basis art. 6 par. 1 sub f) van de AVG.

Gegevens wissen/bewaartermijn

Uw gegevens worden gewist zodra het doel van het bewaren vervalt. Gegevens kunnen worden bewaard als dit door de Europese of nationale wetgever volgens het Europese recht is vastgelegd in verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan HEIN, LEHMANN GmbH zich moet houden. Gegevens worden ook gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens langer worden bewaard vanwege een gesloten overeenkomst of voor het vervullen van een overeenkomst.

 

Logbestanden aanmaken

Bij iedere toegang tot de website van HEIN, LEHMANN GmbH wordt automatisch tijdelijke informatie opgeslagen die uw browser verzendt. In het aangemaakte logbestand worden het type en de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de naam en de URL van het opgevraagde bestand, een referentie-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de toegang zoekende computer (IP-adres) en de datum en tijd van de serveraanvraag vastgelegd. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens dient uitsluitend voor systeembeveiliging en voor optimalisering van aanbod op de website. De wettelijke basis daarvoor is art. 6 par. 1 sub f) van de AVG.

 

Cookies

Voor het verzamelen en bewaren van gegevens gebruiken wij ook zogeheten cookies. Cookies zijn gegevensbestanden die uw browser op ons verzoek opslaat in uw eindapparatuur. Deze zijn niet schadelijk. Ze bevatten geen uitvoerbare code en dus ook geen virussen, en wij kunnen u er niet mee bespioneren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies: tijdelijke (de zogeheten sessie-cookies) en permanente cookies.

Sessie-cookies worden automatisch gewist zodra u de browser afsluit. Hierin wordt een zogeheten sessie-ID opgeslagen, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer worden herkend wanneer u naar onze website terugkeert. Het gebruik van sessie-cookies is nodig om onze website aan u ter beschikking te kunnen stellen. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van sessie-cookies is art. 6 par. 1 sub f) van de AVG. U kunt het gebruik van sessie-cookies weigeren; daarbij moet u er rekening mee houden, dat sommige functies van onze website zonder cookies niet aangeboden kunnen worden.

Permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde duur die per cookie anders kan zijn. Via de instellingen van uw browser voor privacy en veiligheid kunt u de cookies op ieder moment wissen. Met behulp van cookies kunnen wij het gebruik van onze website volgen en zo onze service aan u verbeteren. De cookies moeten het u ook mogelijk maken om onze website optimaal te bezoeken. Bij permanente cookies wordt onderscheid gemaakt tussen cookies die technisch noodzakelijk zijn of niet. Als de technische noodzaak in afzonderlijke gevallen bevestigd kan worden, is de wettelijke basis daarvoor art. 6 par. 1 sub f) van de AVG. Technisch niet-noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt met uw toestemming. Cookies waarvoor uw toestemming nodig is, worden pas opgeslagen wanneer u actief toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van verwerkte gegevens tot het moment van de herroeping onverlet. U kunt uw browser zo instellen, dat onze cookies niet op uw eindapparatuur kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de werking van de website beperkt is.

Op onze website worden de volgende cookies ingezet:

Technisch noodzakelijke cookies:

NaamAanbiederDuurDoel
cookieconsent_notrack 1 jaaropslag van beslissing van de gebruiker binnen de cookie-banner
cookieconsent_dismissed 1 jaaropslag van beslissing van de gebruiker binnen de cookie-banner

 

Cookies waarvoor toestemming vereist is:

NaamAanbiederDuurDoel
_pk_sesMatomo30 minutenstatistische analyse van bezoekerstoegang
_pk_idMatomo13 maandenoverdracht van persoonsgegevens (bijv. uniek bezoekers-ID)

 

Cookies die worden geplaatst bij het weigeren van de cookie-banner:

NaamAanbiederDuurDoel
piwik_ignoreMatomo1 jaaropslag van de informatie dat tracking is gedeactiveerd (opmerking: dit is een cookie zonder persoonsgegevens)

 

Als u toestemming geeft, integreren wij ook cookies van derden. In dat geval worden de betreffende gegevensbestanden van derden in uw browser opgeslagen of naar de browser verzonden. Ook het gebruik van cookies van derden kunt u doorgaans met een bijbehorende instelling in uw browser voorkomen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van cookies van derden is art. 6 par. 1 sub a) van de AVG. Ook in dit geval kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van verwerkte gegevens tot het moment van de herroeping onverlet. 

Als u toestemming hebt gegeven voor cookies in de cookie-banner, kunt u hier later uw toestemming weer intrekken.

Gebruik van Matomo

Onze website gebruikt de service Matomo van InnoCraft Ltd. uit Nieuw-Zeeland voor webanalyse. Matomo is opensourcesoftware voor statistische analyse van bezoekerstoegang. Daarvoor worden cookies gebruikt. De met cookies verzamelde informatie over hoe u onze website gebruikt, worden op onze server in Duitsland verzameld, opgeslagen en verwerkt; ze worden niet aan derden overgedragen. Het IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd door delen van het IP-adres onherkenbaar te maken.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Matomo-cookies is uw toestemming volgens art. 6 par. 1 sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van verwerkte gegevens tot het moment van de herroeping onverlet. Uw overige rechten vindt u hieronder bij Rechten van de betreffende persoon.

Meer informatie over InnoCraft Ltd. en Matomo vindt u op https://www.innocraft.com/#aboutus.

 

Contact

HEIN, LEHMANN GmbH biedt via de website informatie via verschillende vragen over HEIN, LEHMANN GmbH en de mogelijkheid om contact op te nemen. U kunt contact opnemen met HEIN, LEHMANN GmbH via het contactformulier, door te bellen of door een afspraak te maken om te worden teruggebeld. Ten behoeve van dat contact worden gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. In plaats daarvan kunt u ook contact opnemen via het aangeboden e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Zonder verstrekte gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Deze gegevens worden volgens art. 6 par. 1 sub b) van de AVG verwerkt voor precontractuele doelen die nodig zijn voor de aangeboden dienst. Als het maken van contact geen eigen precontractueel doel is en ook geen overeenkomst die u zelf al met HEIN, LEHMANN GmbH hebt gesloten, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 sub f) van de AVG vanwege ons rechtmatige belang om uw verzoek via deze weg te verwerken. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij deze nodig zijn om een overeenkomst na te leven of voor verdere precontractuele maatregelen. Voor zover HEIN, LEHMANN GmbH op basis van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het voldoen aan bewaarplicht volgens het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en de belastingwet (AO), verplicht is persoonsgegevens te archiveren, worden deze voor verdere bewerking geblokkeerd. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens zonder meer en conform de privacyvoorschriften gewist.

Uw rechten tegenover ons vindt u bij de algemene basisprincipes van gegevensverwerking in onderstaand gedeelte Rechten van de betreffende persoon.

Integratie van meerdere leden van de bedrijvengroep.

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op activiteiten van dochter-, houdster- of dienstverlenende maatschappijen van HEIN, LEHMANN GmbH en dit voor een efficiënte verwerking van de aanvraag nodig is, kunnen uw gegevens aan de betreffende maatschappij worden doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 sub f) van de AVG in combinatie met overweging 48, omdat wij een rechtmatig belang hebben bij overdracht op basis van interne vertegenwoordigingsdoeleinden.

Sollicitatie

U kunt via onze website solliciteren naar een aangeboden vacature. Daarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals naam, geboortedatum, adres, kwalificatie, e-mailadres en telefoonnummer. Wij hebben die gegevens nodig om de sollicitatieprocedure te doorlopen. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van een dienstverband volgens § 26 par. 1 van de Duitse bondswet op privacy (BDSG). Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens na een periode van zes maanden gewist, op voorwaarde dat de gegevens niet meer nodig zijn voor registratie van een dienstverband.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door HEIN, LEHMANN GmbH

HEIN, LEHMANN GmbH (hierna HEIN, LEHMANN en wij) is met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de informatieplicht volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De volgende informatie dient als overzicht te geven van de gegevens waarom het gaat, aan wie deze eventueel worden doorgegeven en voor welke doeleinden de verwerking noodzakelijk is.

Bovendien wordt u geïnformeerd over uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u daarover nog andere vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de AVG? 

Verantwoordelijke in de zin van de AVG is HEIN, LEHMANN GmbH, Alte Untergath 40, 47805 Krefeld, Duitsland. 

Wie is toezichthouder voor gegevensbescherming bij HEIN, LEHMANN? 

  • Per post: Datenschutzbeauftragter der HEIN, LEHMANN GmbH, c/o migosens GmbH, Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, Duitsland 
  • Via e-mail: dsb-hein-lehmann@dsb24.net

Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis worden persoonsgegevens verwerkt? 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de totstandkoming en beslissing over de motivatie voor een arbeidsverhouding. De wettelijke basis voor de verwerking ligt in art. 88 van de AVG in combinatie met § 26 van de Duitse bondswet op privacy (gegevensverwerking ten behoeve van een arbeidsverhouding). Voor zover verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het vervullen van een wettelijke verplichting door HEIN, LEHMANN GmbH, dient art. 6 par. 1 sub c) van de AVG als wettelijke basis. 

Wie ontvangen persoonsgegevens? 

Wij geven persoonsgegevens niet door. 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?  

Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als ze nodig zijn voor het hierboven genoemde doel. Gegevens worden gewist zodra het doel voor het bewaren ervan vervalt. 

Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens na een periode van 6 maanden gewist, op voorwaarde dat de gegevens niet meer nodig zijn voor registratie van een dienstverband. 

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens (rechten van betrokkenen)?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokken persoon in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover HEIN, LEHMANN GmbH.

U kunt volgens art. 15 van de AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij
verwerken. In uw informatieaanvraag dient u uw verzoek te preciseren, zodat wij de benodigde gegevens eenvoudig bijeen kunnen brengen. 

Als de gegevens over u niet (meer) van toepassing zijn, kunt u volgens art. 16 van de AVG om rectificatie vragen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt vragen deze aan te vullen. 

Onder de voorwaarden van art. 17 van de AVG kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

In het kader van de voorschriften van art. 18 van de AVG hebt u het recht om een beperkingvan de verwerking van de u betreffende gegevens te vragen.

Volgens art. 21 van de AVG hebt u het recht op bezwaar: om redenen van uw speciale situatie kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

Volgens art. 22 van de AVG hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op automatische verwerking gebaseerde beslissing, waaronder profilering.

U hebt in het kader van gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 van de AVG het recht om op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verschaft, in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare indeling te ontvangen.

Voor het uitoefenen van uw rechten wordt u verzocht zich te wenden tot bovengenoemde verantwoordelijke, omdat u ook daar uw recht kunt doen gelden.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Ongeacht overige vormen van bestuursrechtelijk of gerechtelijk beroep hebt u recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont of werkt of in de plaats waar de overtreding vermoedelijk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd zijn met de AVG of andere relevante voorschriften die samenhangen met privacybescherming.

SSL-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL-versleuteling, vanwege de veiligheid en voor bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals aanvragen die u ons als exploitant van de website stuurt. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan de adresregel van de browser, waar 'http://' verandert in 'https://' en een pictogram van een slot wordt weergegeven.

Wanneer SSL-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

 

Categorieën ontvangers

Naast de in andere delen van dit document genoemde categorieën ontvangers geven wij persoonsgegevens door aan degenen die orders voor ons verwerken.

 

Rechten van de betreffende persoon

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokken persoon in de zin van de AVG en hebt u ten opzichte van ons de volgende rechten.

U kunt volgens art. 15 van de AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken. In uw informatieaanvraag dient u uw verzoek te preciseren, zodat wij de benodigde gegevens eenvoudig bijeen kunnen brengen.

Als de gegevens over u niet (meer) van toepassing zijn, kunt u volgens art. 16 van de AVG om rectificatie vragen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt vragen deze aan te vullen.

Onder de voorwaarden van art. 17 van de AVG kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

In het kader van de voorschriften van art. 18 van de AVG hebt u het recht om een beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens te vragen.

U hebt in het kader van gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 van de AVG het recht om op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verschaft, in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare indeling te ontvangen.

Volgens art. 21 van de AVG hebt u het recht op bezwaar: om redenen van uw speciale situatie kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

Voor het uitoefenen van uw rechten wordt u verzocht zich te wenden tot de bovengenoemde verantwoordelijke, omdat u ook daar uw recht kunt doen gelden. U kunt zich ook rechtstreeks tot de toezichthouder voor gegevensbescherming wenden, in het bijzonder wanneer uw verzoek vertrouwelijk behandeld moet worden:

Datenschutzbeauftragter der HEIN, LEHMANN GmbH 

c/o migosens GmbH

Wiesenstr. 35

45473 Mülheim an der Ruhr, Duitsland

dsb-hein-lehmann@dsb24.net

 

Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit 

Ongeacht overige vormen van bestuursrechtelijk of gerechtelijk beroep hebt u recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont of werkt of in de plaats waar de overtreding vermoedelijk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd zijn met de AVG of andere relevante voorschriften die samenhangen met privacybescherming.

 

Onze aanwezigheid op sociale media

HEIN, LEHMANN GmbH heeft openbaar toegankelijke professionele bedrijfsprofielen op verschillende sociale media. Wij gebruiken deze om inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen van ons bedrijf openbaar te maken en te verspreiden. Ze helpen ons bijvoorbeeld bij interactie met onze klanten en geïnteresseerden. 

Door gebruik van deze netwerken wordt een groot aantal processen voor gegevensverwerking in gang gezet. Deze gegevens worden ook verwerkt als u geen eigen profiel in het betreffende netwerk hebt. Bij een bezoek aan een van onze profielen worden persoonsgegevens niet alleen door ons, maar ook door de exploitant van het betreffende netwerk verwerkt en eventueel opgeslagen. Persoonsgegevens zijn in dat geval bijvoorbeeld naam, leeftijd, e-mailadres, foto's en andere informatie die u vrijwillig via netwerken hebt gedeeld, evenals informatie over uw gebruiksgedrag en interactie met inhoud van het betreffende bedrijfsprofiel. In sommige gevallen wordt bovendien het IP-adres geregistreerd. U bent niet verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken om onze bedrijfsprofielen te kunnen bezoeken. Dit kan echter voor het gebruik van bepaalde functies van onze profielen wel noodzakelijk zijn (zoals commentaar geven op bijdragen of contact met ons opnemen).   

HEIN, LEHMANN GmbH heeft geen invloed op gegevensverwerking door de exploitant van sociale media naar aanleiding van uw bezoek, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies. Dit kan per sociaal medium verschillen en wij zijn hiervan mogelijk niet op de hoogte. Voor meer informatie over details van het verzamelen en bewaren persoonsgegevens en het doel, de wijze en de omvang van de verwerking verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de betreffende exploitanten van de sociale media. Hier kunt u deze vinden: 

De privacyverklaring van YouTube dat wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

De privacyverklaring van Xing dat wordt geëxploiteerd door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland vindt u op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De privacyverklaring van LinkedIn dat wordt geëxploiteerd door LinkedIn Ireland Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Als u onze aanwezigheid op sociale media gebruikt om contact met ons op te nemen (bijv. door privéberichten, commentaar op/het delen van bijdragen of reacties daarop), verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt uitsluitend om contact met u op te nemen en combineren wij deze niet met andere gegevens waarover wij beschikken. De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens is art. 6 par. 1 sub b) van de AVG.

Als het maken van contact geen eigen precontractuele maatregel is en ook geen overeenkomst die u zelf al met HEIN, LEHMANN GmbH hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 sub f) van de AVG vanwege ons rechtmatige belang om uw verzoek via deze weg te verwerken.

Persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de opslag is bereikt of u van ons vraagt om deze te wissen. Ze kunnen bovendien worden bewaard als dit door de Europese of nationale wetgever is vastgelegd in verordeningen, wetten of andere voorschriften volgens het Europese recht, waaraan HEIN, LEHMANN GmbH zich moet houden. Gegevens worden ook gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens langer worden bewaard vanwege een gesloten overeenkomst of voor het vervullen van een overeenkomst. Hoelang de exploitant van de sociale media persoonsgegevens bewaart, kunt u vinden in de betreffende privacyverklaring waarnaar hierboven wordt verwezen.